Unit 5 lớp 8: Skills 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Anh 8 unit 5 skills 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Anh 8 unit 5 skills 2

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam – Skills 2 – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Listening

1. Work in pairs. Describe the picture and answer the questions (Thực hành theo cặp. Miêu tả tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. Who is Saint Giong?

2. What did he do for the country?

Xem thêm:: 12 thì trong tiếng Anh: công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Gợi ý:

1. He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight.

2. He defended the country from foreign invaders – the An.

Hướng dẫn dịch:

1. Thánh Gióng là ai?

– Ngài ấy là một anh hùng thần thoại vì ngài từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.

2. Anh ấy làm gì cho đất nước?

– Ông đã bảo vệ đất nước khỏi những kẻ ngoại xâm – giặc Ân.

2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or C. (Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Thánh Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

Bài nghe:

1. The Giong Festival is held in ________.

A. Dong Anh

B. Soc Son District, Ha Noi

C. Dong Da

2. This festival is held to commemorate Saint Giong who defeated ________.

A. the An

B. the Ming

C. the Mongols

3. The festival is held ________.

A. on the 6th day of the 4th lunar month

B. on the 12th day of the 4th lunar month

C. from the 6th to the 12th of the 4th lunar month

Xem thêm:: 12 thì trong tiếng Anh: công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Gợi ý:

1. B2. A3. C

Nội dung bài nghe:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders – the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th Lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này kỷ niệm người anh hùng, Thánh Gióng. Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì chỉ qua một đêm ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ. Ông được tôn thờ vì đã bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài – Giặc Ân.

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 của tháng 4 âm lịch, mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau một tháng trước đó. Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi mà diễn ra một buổi lễ tôn giáo. Khi đêm xuống, hát chèo được diễn ra. Sau đó, lễ hội kết thúc với một đám rước tạ ơn vào ngày 12.

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

3. Listen to the talk again and write answers to the questions below (Nghe lại bài nói và viết câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới.)

Bài nghe:

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam?

2. When do the preparations for the festival begin?

3. What kind of ceremony takes place after the procession?

4. What happens when night falls?

5. How important is this festival?

Đáp án:

1. He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

2. The preparation begin one month before the festival.

3. A religious ceremony.

4. There is a cheo play performance.

5. This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

Giải thích:

1. Thông tin: He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. (Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì chỉ qua một đêm ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ.)

2. Thông tin: … people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. (… mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau một tháng trước đó)

3. Thông tin: During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. (Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi mà diễn ra một buổi lễ tôn giáo.)

4. Thông tin: When night falls, a cheo play is performed. (Khi đêm xuống, hát chèo được diễn ra.)

5. Thông tin: This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage. (Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.)

Hướng dẫn dịch:

1. Thánh Gióng khác với các anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?

Xem thêm:: PET là gì? Tìm hiểu kì thi PET Cambridge (B1 Preliminary for Schools)

– Anh ấy là một anh hùng thần thoại, người đã lớn từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ chỉ sau một đêm.

2. Khi nào thì công việc chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu?

– Việc chuẩn bị bắt đầu trước lễ hội một tháng.

3. Loại nghi lễ diễn ra sau lễ rước?

– Một buổi lễ tôn giáo.

4. Điều gì xảy ra khi màn đêm buông xuống?

– Có biểu diễn chèo.

5. Lễ hội này quan trọng như thế nào?

– Lễ hội này thể hiện tình yêu quê hương đất nước và bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

Writing

4. Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes (Thực hành theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.)

Xem thêm:: 12 thì trong tiếng Anh: công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Gợi ý:

– I like the Hung King Temple Festival.

+ It’s held in Phu Tho Province.

+ It’s held from 8th to 11th of the third lunar month.

+ It commemorates the merit of Hung Kings.

+ It worships Hung Kings.

+ It’s impressive because there are many people joining it.

+ The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

+ I like this festival because it is so meaningful.

+ I also like it because they are so joyful.

Hướng dẫn dịch:

– Em thích Lễ hội Đền Hùng.

+ Được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

+ Được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch.

+ Tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng.

+ Nơi đây thờ các Vua Hùng.

+ Thật ấn tượng vì có nhiều người tham gia.

+ Các hoạt động chính: dâng lên Vua Hùng, đu tre, múa lân, đấu vật, hát xoan.

Xem thêm:: Tải trọn bộ cuốn sách American Accent Training – Thành Tây

+ Tôi thích lễ hội này vì nó rất ý nghĩa.

+ Tôi cũng thích nó vì chúng rất vui tươi.

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences (Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài báo về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm các liên từ cần thiết bên dưới để hình thành câu ghép và câu phức. )

Bài viết 1:

I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8th to the 11th of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialties to the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it makes me love our ancestors. I also like it because there are a lot of great activities there.

Bài viết 2:

Have you ever joined Hung King Temple Festival? It’s one of the most famous festivals in Vietnam. It’s held in Phu Tho from the 8th to the 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialties and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I’m sure you won’t regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go

Don’t forget to ancestors worshipping day on 10th Match

(“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3″)

Hướng dẫn dịch:

Bài viết 1:

Tôi rất thích Lễ hội Đền Hùng. Được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch hàng năm. Nơi đây tưởng nhớ và thờ phụng các Vua Hùng, những người đã khai quốc và lập nên những vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc. Thật ấn tượng vì có đám rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên Đền Cao trên đỉnh núi. Trong thời gian ở đó, bạn có thể tham dự nghi lễ dâng hương và các đặc sản lên các Vua Hùng. Ngoài ra, còn có một số hoạt động lớn như đu tre, múa lân, đấu vật và biểu diễn hát xoan. Tôi thích lễ hội này vì nó làm cho tôi yêu tổ tiên của chúng tôi. Tôi cũng thích nó vì có rất nhiều hoạt động tuyệt vời ở đó.

Bài viết 2:

Bạn đã từng tham gia Lễ hội Đền Hùng chưa? Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất Việt Nam. Lễ hội được tổ chức tại Phú Thọ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ các Vua Hùng – những vị vua đầu tiên của nước ta. Tôi rất thích lễ hội này vì có rất nhiều hoạt động vui tươi như rước kiệu, dâng hương và các đặc sản và các hoạt động khác như đu tre, múa lân, đấu vật, hát xoan. Nếu có dịp, bạn nhớ ghé thăm Lễ hội Đền Hùng nhé. Tôi chắc rằng bạn sẽ không hối hận. Người Việt Nam chúng ta thường nói:

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3″

Bài giảng: Unit 5 Festivals in Viet Nam: Skills 2 – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words from …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the words to … 2. Complete the sentences …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write S for single sentences and … 2. Connect each pair …

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Discuss the … 2. Now listen to an …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Below are pictures from … 2. Now read the information …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pairs. Describe the picture … 2. Listen to a tour …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the letters … 2. Complete the text …

 • Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Ask and … 2. Plan your performance.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Đánh giá tốt post