Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 Sách giáo khoa Hóa học 11

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài 1 trang 193 sgk hóa 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1 trang 193 sgk Hóa học 11

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm

b) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

e) Giữa nhóm -OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 Hóa lớp 12: Amin – Dethikiemtra.com

Hướng dẫn giải:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

e) Đ

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 sgk Hóa Học 11

Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

C6H6 (xrightarrow[Fe]{Br_{2}}) C6H5Br (xrightarrow[t^{circ},p]{dd NaOH dac}) C6H5ONa (overset{H^{+}}{rightarrow}) C6H5OH (overset{H_{2}O}{rightarrow}) Br3C6H2OH

(overset{dd HNO_{3}}{rightarrow}) (NO2)3C6H2OH

Bài 3 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa họ c xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c) Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 Hóa lớp 12: Amin – Dethikiemtra.com

Hướng dẫn giải:

a) Các pthh:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

x mol (frac{x}{2}) mol

2 C2H5OH + 2Na → 2C2H5OH + H2↑

y mol (frac{y}{2})

b) (left{begin{matrix} 94,0x + 46,0y = 14,0\ x+y=0,200 end{matrix}right.) => (left{begin{matrix} x=0,100\ y=0,100 end{matrix}right.)

%mphenol = 67,1%; %metanol = 32,9%

c) C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

(m_{(NO_{2})_{3}C_{6}H_{2}OH}) = 0,100 x 229 = 22,9 g

Bài 4 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 Hóa lớp 12: Amin – Dethikiemtra.com

Hướng dẫn giải:

Xem thêm:: Công thức hóa học là gì? CTHH của đơn chất, hợp chất và Ý nghĩa

(1) Nước brom nhạt màu: có kết tủa trắng của 2,4,6,tribromphenol.

(2) Dung dịch brom nhạt màu có chất lỏng nặng sánh của CH2BrCHBrC6H5

Bài 5 trang 193 sgk Hóa học 11

Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục , trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit cuarphenol.

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 Hóa lớp 12: Amin – Dethikiemtra.com

Hướng dẫn giải:

Phenol là axit yếu nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối:

C6H5ONa + H2O + CO2→ C6H5OH + NaHCO3

Bài 6 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 Hóa lớp 12: Amin – Dethikiemtra.com

Hướng dẫn giải:

C6H6 (xrightarrow[Fe]{Br_{2}}) C6H5Br (xrightarrow[t^{circ},p]{dd NaOH dac}) C6H5ONa (overset{H^{+}}{rightarrow}) C6H5OH

CH3CH2- C6H5 (xrightarrow[t^{circ}]{Br_{2}}) CH3CHBr- C6H5 (xrightarrow[t^{circ}]{KOH/C_{2}H_{5}OH}) CH2=CH-C6H5

Giaibaitap.me

Đánh giá tốt post