Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối

[Bài 2 Hóa 11] hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 10 SGK Hóa lớp 11: Axit, bazơ và muối – Chương 1.

A. Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl-

– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH-

– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +20H- ; Zn(OH)2 ⇔ ZnO2-2 + 2H+

2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH- gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…

3. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit. Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Sự điện li cùa muối trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axil.

Xem thêm:  C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O - THPT Lê Hồng Phong

B. Giải bài tập bài 2: Axit, bazơ và muối Hóa 11 trang 10

Bài 1. Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Xem lý thuyết phía trên.

Bài 2. Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh : LiOH.

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Giải bài 2:

a) H2S ⇔ H+ + HS- ;

HS- ⇔ H+ + S2-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3- ;

HCO3- ⇔ H + + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3 → 2K+ + CO32- ;

NaClO → Na+ + CIO-

NaHS → Na+ + HS-:

HS- ⇔ H+ + S2-

d) Sn(OH)2 ⇔ Sn2++ 2OH-;

H2SnO2 ⇔ 2H+ + SnO22-.

Bài 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

 1. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.
 2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
 3. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.
 4. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Chọn C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Bài 4. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

 1. [H+] = 0,10M
 2. [H+] < [CH3COO-]
 3. [H+] > [CH3COO-]
 4. [H+] < 0.10M.
Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 158 159 sgk Hóa Học 12

Chọn D: [H+] < 0,10M.

Bài 5. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

 1. [H+] = 0,10M
 2. [H+] < [NO3-]
 3. [H+] > [NO3-]
 4. [H+] < 0,10M.

Chọn A. [H+] = 0.10M.

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin