Giải bài 4, 5, 6 trang 134 SGK Hóa học 12 – Giaibaitap.me

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài 5 trang 134 hóa 12 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 4 trang 134 SGK hóa học 12

4. Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.

a) Các kim loại: Al, Ca, Na.

b) Các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.

c) Các chất bột: CaO, MgO, Al2O3.

Hướng dẫn.

a) Dùng H2O: Na tan trong nước tạo thành dung dịch trong suốt; Ca tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục; Mg, Al không tan. Cho dung dịch NaOH vào Mg, Al, kim loại tan là Al, còn lại là Mg.

b) Dùng dung dịch NaOH: dung dịch nào thấy tạo kết tủa vẩn đục là dung dịch CaCl2; tạo kết tủa trắng keo sau đó tan khi cho dư NaOH là dung dịch AlCl3; còn lại là dung dịch NaCl.

c) Dùng nước: CaO tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục, lọc bỏ kết tủa và cho dung dịch Ca(OH)2 vào 2 chất còn lại, chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

Bài 5 trang 134 SGK hóa học 12

5. Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

Xem thêm:: Giải bài tập trang 9 Chuyên đề Hóa 10 Bài 1 | Kết nối tri thức

a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

Hướng dẫn.

a) 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH

Al2(SO4)3 + 8NaOH → 2NaAlO2 + 3Na2SO4 + 4H2O

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 127,128 Hóa lớp 10: Oxi – Ozon

Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3

Xem thêm:: Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 127,128 Hóa lớp 10: Oxi – Ozon

Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Al(OH)3↓ + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O.

d) CO2 + 2H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

e) HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

Bài 6 trang 134 SGK hóa học 12

6. Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

Hướng dẫn.

Gọi số mol K và Al trong hỗn hợp x, y

2K + 2H2O → KOH + H2 (1)

x x (mol)

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑ (2)

Xem thêm:: Giải Hoá học 8 Bài 8: Bài luyện tập 1 trang 30, 31 SGK – Tailieu.com

y y (mol)

Do x tan hết nên Al hết, KOH dư sau (2). Khi thêm HCl, ban đầu chưa có kết tủa vì:

HCl + KOH → KCl + H2O (3)

X – y x – y (mol)

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 ↓ + KCl (4)

Vậy để trung hòa KOH dư cần 100 ml dung dịch HCl 1M.

Ta có: nHCl = nKOH dư sau phản ứng (2) = x – y = 0,1.1 = 0,1 (mol) (I)

Mặt khác: 39x + 27 y = 10,5 (II)

Từ (1) và (II) => x = 0,2; y = 0,1.

% nK = .100% = 66,67%;

%nAl = 100% – 66,67% = 33,33%.

Giaibaitap.me

Đánh giá tốt post