Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 134 Hóa 12: Luyện tập tính chất của nhôm và

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Bài tập hoá 12 trang 134 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

[Bài 29 – Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm] giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 134 SGK Hóa lớp 12:

Bài 1: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do.

A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.

B. Có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

C. Có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.

D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.

Bài 2: Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl; B. H2SO4;

C. NaHSO4; D. NH3.

Bài 3 trang 134: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A.16,2 gam và 15 gam. B. 10,8 gam và 20,4 gam.

C. 6,4 gam và 24,8 gam. D. 11,2 gam và 20 gam.

HD giải: nH2 = = 0,6 (mol).

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,4 0,6 (mol)

Xem thêm:: Tổng hợp kiến thức và gợi ý giải bài 1 sgk hóa 9 trang 25

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

=>mAl = 27.0,4 = 10,8 (gam); mAl2O3 = 31,2 -10,8 = 20,4 (gam).

Bài 4 : Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.

a) Các kim loại: Al, Ca, Na.

b) Các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.

c) Các chất bột: CaO, MgO, Al2O3

Hướng dẫn: a) Dùng H2O: Na tan trong nước tạo thành dung dịch trong suốt; Ca tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục; Mg, Al không tan. Cho dung dịch NaOH vào Mg, Al, kim loại tan là Al, còn lại là Mg.

b) Dùng dung dịch NaOH: dung dịch nào thấy tạo kết tủa vẩn đục là dung dịch CaCl2; tạo kết tủa trắng keo sau đó tan khi cho dư NaOH là dung dịch AlCl3; còn lại là dung dịch NaCl.

c) Dùng nước: CaO tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục, lọc bỏ kết tủa và cho dung dịch Ca(OH)2 vào 2 chất còn lại, chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

Bài 5: Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

Xem thêm:: Clorua vôi là gì? Công thức hóa học của Clorua vôi – Download.vn

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

HD: a) 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH

Al2(SO4)3 + 8NaOH → 2NaAlO2 + 3Na2SO4 + 4H2O

Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3

Al2(SO4)3 + 6NaOH → Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Al(OH)3↓ + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O.

d) CO2 + 2H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

e) HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

Bài 6 trang 134 Hóa 12: Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

HD: Gọi số mol K và Al trong hỗn hợp x, y

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk Hóa học 9

2K + 2H2O → KOH + H2 (1)

x x (mol)

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑ (2)

y y (mol)

Do x tan hết nên Al hết, KOH dư sau (2). Khi thêm HCl, ban đầu chưa có kết tủa vì:

HCl + KOH → KCl + H2O (3)

X – y x – y (mol)

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 ↓ + KCl (4)

Vậy để trung hòa KOH dư cần 100 ml dung dịch HCl 1M.

Ta có: nHCl = nKOH dư sau phản ứng (2) = x – y = 0,1.1 = 0,1 (mol) (I)

Mặt khác: 39x + 27 y = 10,5 (II)

Từ (1) và (II) => x = 0,2; y = 0,1.

% nK = 0,2/0,3 .100% = 66,67%;

%nAl = 100% – 66,67% = 33,33%.

Đánh giá tốt post