Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhất – LuatVietnam

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Biên bản sinh hoạt chi bộ chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

CHI BỘ ……………….………

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng … năm ….

– Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng……. năm ……

– Tại ………………………………………………………………………….

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

I. Phần mở đầu:

Thông báo tình hình Đảng viên

– Tổng số Đảng viên của chi bộ: …….. đồng chí

– Đảng viên có mặt: … đồng chí (Đảng viên chính thức … đồng chí, Đảng viên dự bị … đồng chí).

– Số Đảng viên vắng mặt: … đồng chí gồm:

Xem thêm:: Sinh 10 Bài 22 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do..

– Đảng viên được miễn sinh hoạt: … đồng chí (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt).

– Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: … đồng chí.

– Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: … đồng chí.

Như vậy, với số Đảng viên là … đồng chí, chiếm…. % đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

– Chủ trì: Đồng chí: …… Chức vụ: ……

– Thư ký: Đồng chí: …… Chức vụ: ………

– Đồng chí: …… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

II. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

– Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị ……

Xem thêm:: Giải Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 35: Ếch đồng

– Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên ……

– Đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên, định hướng nhận thức, tư tưởng cho Đảng viên ….

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm cùng nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng …

– Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên …

– Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ về:

+ Phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện của Đảng viên: ….

+ Công tác giám sát của chi bộ với Đảng viên: ….

+ Công tác kiểm tra Đảng viên trong chấp hành nhiệm vụ: …

+ Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có): …

– Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên: …

Xem thêm:: Sinh học 8 Bài 58: Tuyến sinh dục – HOC247

3. Chi bộ thảo luận (ghi cụ thể, trung thực từng ý kiến của từng Đảng viên) ….

III. Phần kết thúc

– Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ: ….

– Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết: ….

+ Số Đảng viên đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên không đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của Đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó): …….

– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ: ……..

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút, ngày … tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá tốt post