Kế toán doanh nghiệp

9:59 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp Mã ...

Kế toán doanh nghiệp

Điện công nghiệp

9:56 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWI4  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp Mã ...

Điện công nghiệp

Hàn

9:53 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Hàn Mã ngành, nghề : ...

Hàn

Công nghệ ô tô

9:49 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô Mã ngành, ...

Công nghệ ô tô

Trắc địa công trình

9:46 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Trắc địa công trình Mã ...

Trắc địa công trình

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

9:42 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật xây ...

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xây dựng cầu đường bộ

9:38 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Xây dựng cầu đường bộ Mã ...

Xây dựng cầu đường bộ

Công nghệ kỹ thuật giao thông

9:33 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CĐGTVTTWIV  ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV)   Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật giao ...

Công nghệ kỹ thuật giao thông


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ