Quản lý xây dựng

8:38 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Quản lý xây dựng Mã ngành, nghề ...

Quản lý xây dựng

Kế toán

8:35 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Kế toán Mã ngành, nghề : ...

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

8:31 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp Mã ngành, ...

Kế toán doanh nghiệp

Hàn

8:28 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Hàn Mã ngành, nghề : 6520123 ...

Hàn

Điện công nghiệp

8:24 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp Mã ngành, nghề ...

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

8:20 | 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung) Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô Mã ngành, nghề : ...

Công nghệ ô tô

Trắc địa công trình

4:20 | 04/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Trắc địa công trình Mã ngành, ...

Trắc địa công trình

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

4:03 | 04/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật xây dựng Mã ...

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xây dựng cầu đường bộ

3:58 | 04/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề: Xây dựng cầu đường bộ Mã ngành, ...

Xây dựng cầu đường bộ

Công nghệ kỹ thuật giao thông

3:39 | 04/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-CĐGTVTMT  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung)   Tên ngành, nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ...

Công nghệ kỹ thuật giao thông


Tìm theo ngày :
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ