CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl | CH3COONa ra CH3COOH

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Ch3coona hcl ch3cooh nacl chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Phản ứng CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

1. Phương trình phản ứng CH3COONa ra CH3COOH

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

2. Điều kiện phản ứng CH3COONa tác dụng với HCl

Nhiệt độ thường

3. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

3.1. Bản chất của CH3COONa (Natri axetat)

CH3COONa là muối natri của axit axetic tác dụng được với axit.

3.2. Bản chất của HCl (Axit clohidric)

HCl có tính axit mạnh tác dụng được với muối.

4. Tính chất hóa học của HCl

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.

4.1. Tác dụng chất chỉ thị

Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

4.2. Tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng

4.3. Tác dụng với oxit bazo và bazo

Sản phẩm tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

4.4. Tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

Xem thêm:  C2H5OH → C2H4 + H2O

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận biết gốc clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 O

K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có khả năng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

5. Bài tập vận dụng

Câu 1: Dãy số gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là:

A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

C. CH3CHO, C2H6, C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Axit oxalic có vị chua của

A. giấm.

B. chanh.

C. me.

D. khế.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3. Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch trong suốt: ống 1 chứa ancol etylic; ống 2 chứa axit axetic và ống 3 chứa andehit axetic. Nếu cho Cu(OH)2 lần lượt vào các dung dịch trên và đun nóng thì hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Cả ba ống đều có phản ứng

B. Ống 1 và ống 3 có phản ứng còn ống 2 thì không

C. Ống 2 và ống 3 có phản ứng còn ống 1 thì không

D. Ống 1 có phản ứng còn ống 2 và ống 3 thì không

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 158 159 sgk Hóa Học 12

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4. Trong quả táo có chứa axit, có công thức cấu tạo như sau:

HOOC-CH(OH)-CH2-COOH

Vậy tên của axit đó là:

A. axit tactarit

B. 2-hidroxyletanđinoic

C. 2,2-đihidroxi-propannoic

D. axit malic

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Cho biết sản phẩm của phản ứng sau:

CH3CH=CHCOOH + Cl2+ H2O → ?

A. CH3CHCl-CHOH-COOH

B. CH3CHOH-CHCl-COOH

C. CH3CH=CHCOCl

D. CH3-CHCl-CHCl-COOH

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 6. Cho 2,46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là

A. 3,34 gam

B. 2,9 gam

C. 5,8 gam

D. 8,7 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng :

Sơ đồ phản ứng:

X + NaOH → Muối + H2O (1)

mol: 0,02 → 0,02

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mmuối = mX + mNaOH- mH2O = 2,46 + 0,02.40 – 0,02.18 = 2,9 gam

Câu 7. Cho 11,52 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 14,56 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2=CH-COOH.

B. CH3COOH

C. C2H5COOH

D. HCOOH

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Đặt công thức cấu tạo của axit hữu cơ X đơn chức là RCOOH.

2RCOOH + CaCO3 → (RCOO)2Ca + CO2 + H2O (1)

mol : x → 0,5x

Theo (1) và giả thiết, kết hợp với phương pháp tăng giảm khối lượng ta có :

(2R + 44.2 + 40).0,5x – (R + 45)x = 14,56 -11,52 = 3,04

Xem thêm:  Lý thuyết ankin cơ bản cần nắm vững trong chương trình Hóa học 11

⇒ x = 0,16 ⇒ R + 45 = 11,52/0,16 = 72 ⇒ R = 27 (C2H3-).

Vậy công thức phân tử của A là C2H3COOH hay CH2=CH-COOH.

Xem thêm các phương trình phản ứng hóa học khác:

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr

H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

NH2C3H5(COOH)2 + NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + H2O

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin