CH4 + O2 → H2O + HCHO | CH4 ra HCHO – toptailieu.vn

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Ch4 + o2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Toptailieu.vn biên soạn và giới thiệu phương trình phản ứng CH4 + O2 → H2O + HCHO. Đây là phản ứng oxi hóa khử, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học, tính chất Hóa học của CH4 và tính chất hóa học O2 …. cũng như các dạng bài tập. Bài viết giới thiệu các nội dung liên quan giúp học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình phản ứng Metan ra andehit fomic

CH4 + O2 overset{600 ^{circ } C}{rightarrow} H2O + HCHO

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ: 600°C

Xúc tác: NO

3. Các phương trình hóa học khác

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1: Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án C

Xem thêm:: Bài 1,2,3, 4,5,6,7 ,8,9 trang 76 Hóa 10: Luyện tập liên kết hóa học

Câu 2: Cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

(c) Tất cả các anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đều sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Đáp án A

(a) sai, anđehit là hợp chất vừa có tính oxi hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO

Xem thêm:: Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 84 SGK Hóa học 8: Tính chất của oxi

(e) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cộng vào nhóm -CHO

Vậy có 2 phát biểu đúng

Câu 3: Anđehit axetic không tác dụng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. dung dịch AgNO3/NH3.

Đáp án A

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Đáp án D

Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk Hóa học 9

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Đáp án D

Câu 6. Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ?

A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.

Đáp án B

Câu 7. Butan có lẫn tạp chất và các khí etilen, cacbonic, axetilen. Nêu lần lượt cách tiến hành và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch khí.

A. Dung dịch brom dư, dung dịch nước vôi trong dư.

B. Dung dịch nước vôi trong dư.

C. H2SO4 đặc, nhệt độ

D. Khí hiđro.

Đánh giá tốt post