Java Swing – Bài tập quản lý sinh viên trong java

Bài tập quản lý sinh viên trong Java Swing

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên trong Java , sử dụng Swing để tạo giao diện và áp dụng mô hình MVC. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Với các chức năng sau:

 1. Sử dụng mô hình MVC.
 2. Tạo màn hình đăng nhập.
 3. Add student.
 4. Edit student.
 5. Delete student.
 6. Sắp xếp student theo GPA.
 7. Sắp xếp student theo Name.
 8. Hiển thị danh sách student.
 9. Lưu danh sách sinh viên vào file “student.xml”.

Trong đó sinh viên được lưu vào file “student.xml” với định dạng xml. Ví dụ:

Lời giải

Chúng ta sẽ áp dụng mô hình MVC và Java Swing để tạo chương trình quản lý sinh viên.

Sử dụng maven để quản lý project, tham khảo bài tạo Maven project trong Eclipse .

MVC (viết tắt của Model-View-Controller) là một mẫu kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính.

Xem thêm:  Soạn Sinh 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày Giải SGK Sinh học 8 trang 89

Đa số các dự án trong thực tế sử dụng mô hình MVC.

Tạo project qlsv-swing

Tạo maven project với cấu trúc của project trên eclipse:

Bài tập quản lý sinh viên trong java swing

Tầng M (model) bao gồm package vn.viettuts.qlsv.dao vn.viettuts.qlsv.entity

 • Lớp User.java để lưu thông tin người dùng.
 • Lớp UserDao.java chứa phương thức checkUser() để kiểm tra thông tin đang nhập.
 • Lớp Student.java để lưu thông tin cho mỗi sinh viên.
 • Lớp StudentXML.java để lưu thông tin danh sách sinh viên với định dạng XML vào file student.xml.
 • Lớp StudentDao.java chứa các phương thức quản lý sinh viên như thêm, sửa, xóa, sắp xếp, đọc, ghi sinh viên.

Tầng V (view) bao gồm package vn.viettuts.qlsv.view

 • Lớp LoginView.java tạo màn hình login.
 • Lớp StudentView.java tạo màn hình quản lý sinh viên.

Tầng C (controller) bao gồm package vn.viettuts.qlsv.controller

 • Lớp LoginController.java xử lý các sự kiện từ LoginView.java.
 • Lớp StudentController.java xử lý các sự kiện từ StudentView.java.

Các file khác:

 • Lớp FileUtils.java được sử dụng để đọc ghi file.
 • Lớp App.java chứa hàm main để khởi chạy ứng dụng.
 • File student.xml được sử dụng để lưu danh sách sinh viên.

Thêm các thư viện sau vào file pom.xml

 • jaxb-api-2.3.0.jar : chuyển đối tượng thành xml và lưu vào file, đọc file và chuyển xml thành đối tượng.

I. Tạo chức năng login

Tạo màn hình login chứa thông tin sau:

 • Trường username.
 • Trường password.
 • Login button.

1. Tạo lớp User.java

File: User.java

2. Tạo lớp UserDao.java

File: UserDao.java

3. Tạo lớp LoginView.java

File: LoginView.java

4. Tạo lớp LoginController.java

File: LoginController.java

II. Tạo chức năng quản lý sinh viên

Tạo màn hình quản lý sinh viên chứa các thông tin sau:

 • Các trường tương ứng với các thuộc tính của sinh viên.
 • Button Add.
 • Button Edit.
 • Button Delete.
 • Button Clear.
 • Bảng hiển thị danh sách sinh viên.
 • Button “Sort By Name”
 • Button “Sort By GPA”
Xem thêm:  Cách xếp loại học lực cấp 2 mới nhất 2023

1. Tạo lớp Student.java

Lớp này để lưu thông tin cho mỗi sinh viên.

File: Student.java

2. Tạo lớp StudentXML.java

File: StudentXML.java

3. Tạo lớp StudentDao.java

Tạo file “student.xml” tại thư mục gốc của dự án để lưu danh sách sinh viên.

File: StudentDao.java

4. Tạo lớp StudentView.java

File: StudentView.java

5. Tạo lớp StudentController.java

File: StudentController.java

6. Tạo lớp FileUtils.java

File: FileUtils.java

III. Tạo lớp App.java

File: App.java

Lớp này chứa phương thức main() để chạy ứng dụng.

Run bài tập quản lý sinh viên trong java swing

Demo

1. Login

Login với username/pasword: admin/admin:

Bài tập quản lý sinh viên trong java swing

Màn hình quản lý sinh viên:

Bài tập quản lý sinh viên trong java swing

2. Thêm sinh viên

Nhập thông tin sinh viên:

Bài tập quản lý sinh viên trong java swing

Click Add button:

Bài tập quản lý sinh viên trong java swing

Download Project

5/5 - (1 bình chọn)
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin