Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng có đáp án – eLib.VN

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về De cuong lich su dang chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Câu 1: Trình bày nội dung, ý nghĩa cương lĩnh chính trị tháng 2/1930?

Nội dung cơ bản của chính cương như sau:

– Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam: “Đảng chủ trương làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” – Xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng tư sản dân quyền: đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến đem lại độc lập dân tộc.

Xác định lực lượng của cách mạng bao gồm toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước trong đó lấy thiên binh công nông làm; còn học trò nhỏ, nhà vua nhỏ, điền chủ nhỏ chỉ là bầu bạn mà thôi.

– Xác định vai trò lãnh đạo cách mạng: là giai cấp công nhân với đội tiền phong Đảng cộng sản. Lấy chủ nghĩa Mác-Lenin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

– Xác đinh mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, có mối liên hệ mật thiết với các dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới nhất là quần chúng vô sản pháp.

* Ý nghĩa của chính cương

– Là cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta. Trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết toàn dân.

– Là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, mang đậm tính giai cấp và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do.

– Đường lối chiến lược, sách lược của Đảng thể hiện trong cương lĩnh vắn tắt là mục tiêu lý tưởng của Đảng, phù hợp và đáp ứng đúng nguyện vọng của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

-Tính đúng đắn của chính cương đã được kiểm nghiệm bởi chính lịch sử.

Câu 2: Tại sao nói ĐCSVN ra đời đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Trước khi Đảng ra đời trước năm 1930 nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về đường lối và giai cấp lãnh đạo tiên tiến. Biểu hiện: các phong trào đấu tranh diễn ra liên tiếp mạnh mẽ quật khởi nhưng đều thất bại (khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phong trào Cần Vương, cuộc đấu tranh của PBC và PCT), từ năm 1930 khi Đảng ta ra đời với chính cương sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc và luận cương của Trần Phú đã chỉ ra đường lối đúng đắn cho CMVN đó là: Tiến hành cuộc CM tư sản dân quyền, CM ruộng đất sau đó tiến thẳng lên CMXH bỏ qua tư bản chủ nghĩa. Như vậy sự ra đời của Đảng đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối và giai cấp mở ra 1 thời kỳ mới. CMVN dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN theo chủ nghĩa Mác Lênin.

Xem thêm:: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du Giải bài tập Lịch sử 5 trang 12

Trước khi Đảng ra đời CM nước ta chưa tập hợp được toàn bộ các lực lượng đoàn kết chống xâm lược. Biểu hiện: những nhà lãnh đạo đã kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh chống Pháp giành độc lập kêu gọi chống phong kiến để giành ruộng đất chưa chú ý đến nguyện vọng của nhân dân nên không tập hợp được đông đảo quần chúng. Khi Đảng ra đời đã xây dựng đc 1 lực lượng CM mới bao gồm mọi tầng lớp nhân dân mà nòng cốt là liên minh công nông, Đảng đã thực hiện đồng thời 2 khẩu hiệu :” Độc lập dân tộc”, ” ruộng đất cho dân cày” đáp ứng đc nguyện vọng của nhân dân và đã xây dựng đc trên thực tế khối liên minh công nông vững chắc.

Trước năm 1930 các cuộc đấu tranh nổ ra đều chưa có phương pháp CM đúng đắn. Biểu hiện: hình thức đấu tranh vũ trang của các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, đơn độc chiến thuật thì thủ hiểm, phòng ngự bị động nên bị thất bại (VD như Phong trào Cần Vương) hay hoạt động của PBC lại muốn dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập, PCT muốn xin Pháp thực hiện nhiều cải cách dân chủ kết cục đều bị bế tắc hoặc hùng cứ 1 phương như Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế sau gần 30 năm cũng bị thất bại. Sau khi Đảng ta ra đời đã xây dựng đc phương pháp CM đúng đắn: phải dựa vào chính sức mình, dựa vào 2 lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, sử dụng 2 hình thức đấu tranh chủ yếu: đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, Đảng cũng nhấn mạnh CM muốn thành công phải nổ ra đúng thời cơ và có sự chuẩn bị chu đáo.

Trước năm 1930 các nhà lãnh đạo CM cũng ra nước ngoài tìm bạn đồng minh chống giặc như Phan Đình phùng, PBC, PCT nhưng đều không thành công. Sau khi Đảng ra đời đưa CMVN trở thành bộ phận khăng khít của CMTG tức là góp phần vào sự nghiệp chung của CMTG và ngược lại nhận được sự đồng tình giúp đỡ của CMTG. Như vậy Đảng ra đời đã xây dựng được bạn đồng minh mới tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng đứng đầu là Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác- Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của đất nước.

Câu 3: Luận giải thời cơ, trình bày ý nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945?

Ý nghĩa của CMT8 năm 1945:

Một là: CMT8 thắng lợi là bước nhảy vọt vĩ đại,đánh dấu một cuộc biến đổi cực kì to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nó phá tan xiềng xích nô lệ của Phát xít Nhật và ách thống trị của thực dân Pháp lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là nhà nước kiểu mới, nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Từ đây dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, mở ra một thời đại mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, cách mạng tháng tám thành công nhà nước kiểu mới ra đời, mở đầu cho những thắng lợi tiếp theo của CMVN.

Hai là: CMT8 thành công lật đổ ách thống trị Phát Xít, thực dân, phong kiến, đưa đất nước từ 1 nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước tự do độc lập; đưa dân tộc ta lên hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.Đảng ta từ một Đảng hoạt động không hợp pháp trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Đây là cuộc đổi đời chưa từng thấy của nhân dân Việt Nam.

CMT8 chẳng những có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc mà còn có ý nghĩa quốc tế rộng lớn:

Thắng lợi của CMT8 là thắng lợi của CN Mac-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nó chứng tỏ rằng trong thời đại ngày nay, một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa do toàn dân nổi dậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, có đường lối CM đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi cuối cùng.

Cách mạng tháng 8 thắng lợi mở ra thời kỳ suy sụp, tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới, báo hiệu thời kỳ giải phóng của các dân tộc bị áp bức đã đến, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. Với thắng lợi CMT8, nhân dân Việt Nam đã góp phần xương máu của mình vào cuộc chiến đấu đánh thắng hoàn toàn chủ nghĩa Phát xít trên thế giới.Thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa, nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc ở Đông Nam Á, đấu tranh chống bọn thực dân, phát xít giành độc lập. Đánh giá về CMT8, Hồ Chí Minh đã viết:”Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử CM của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo CM thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Thắng lợi của CMT8 năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong ba thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào CM liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đến giải phóng dân tộc 1939-1945 mặc dù CM có lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Câu 4: Chủ trương linh hoạt của Đảng trong việc giải quyết giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm sau cách mạng tháng 8 năm 1945?

Xem thêm:: Giải bài 25 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong những năm 1945 – 1946, trước sự bao vây của các thế lực thù địch cũng như những khó khăn trên tất cả các lĩnh vực cảu đời sống kinh tế – xã hội, Đảng CS Đông Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh linh hoạt khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ như diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Diệt giặc đói: đây là nhiệm vụ cấp bách, Đảng và chính phủ vận động toàn dân tham gia sản xuất, tiết kiệm lương thực, kêu gọi nhường cơm sẻ áo “hũ gạo tình thương”, “ngày đồng tâm”, với khẩu hiệu “không một tấc đất bỏ hoang” nhanh chóng gieo trồng cây lương thực, hoa mùa, tịch thu ruộng đất của bọn Việt gian chia cho nông dân, giảm tô thuế …Nhờ vậy sản xuất nông nghiệp được khôi phục nạn đói bị đẩy lùi.

Diệt giặc dốt:

– 8/9 lập Nha Bình dân học vụ chuyên lo công tác cống nạn mù chữ

– Đến tháng 3/1946 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên. Nội dung và phương pháp được đổi mới theo tinh thần dân tộc và dân chủ.

Khắc phụ khó khăn về tài chính:

– Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân trong cả nứơc. Hưởng ứng xây dựng “quỹ độc lập”, “tuần lễ vàng” do chính phủ phát động, nhân dân ta tự nguyện đóng góp 370 kg vàng và 20 triệu đồng.

– 31/1/1946 phát hành giấy bạc Việt Nam

Ý nghĩa: có ý nghĩa chính trị to lớn: làm nổi bật tính ưu việt của chế độ mới; xây dựng vững chắc khối liên minh công nông; giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho người dân, nhân dân càng gắn bó và tin tưởng vào Đảng và chính phủ.

Câu 5: Trình bày nội dung, ý nghĩa cương lĩnh chính trị tháng 2/1951?

Nội dung cương lĩnh:

Xác định tính chất của xã hội Việt Nam: Tính dân chủ, 1 phần thuộc địa, nửa phong kiến => Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: thành lập chính quyền do nhân dân lao động đứng đầu, ban hành hiến pháp, đem lại quyền lợi cho quần chúng nhân dân.

Xác định kẻ thù: kẻ thù chính là TD Pháp và can thiệp Mỹ, kẻ thù phụ là bọn tay sai.

Xem thêm:: Lịch sử 9 Bài 5: Các nước Đông Nam Á – HOC247

Xác định nhiệm vụ: cách mạng lúc này có 3 nhiệm vụ:

– Tiêu diệt đế quốc xâm lược, đánh đổ bọn bù nhìn việt gian bán nước làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

– Xóa bỏ những tàn tích phong kiến làm cho dân cày có ruộng.

– Gây dựng mầm mống cho CNXH ở Việt Nam.

Xác định lực lượng cách mạng: bao gồm toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước, lấy liêm minh công – nông – tri thức làm nòng cốt.

Lãnh đạo cách mạng: cách mạng muốn thành công phải có sự lãnh đạo cảu ĐCS. Đảng lấy CN Mac – Lenin, tư tưởng Stalin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

– Xác định đặc điểm của cách mạng Việt Nam: CM VN lúc này là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đem lại quyền dân chủ cho nhân dân và do nhân dân tiến hành (chính là cách mạng tư sản dân quyền).

– Đoàn kết quốc tế: cách mạng Việt Nam phải đẩy mạnh đoàn kết với các lực lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhất là đoàn kết với các nước XHCN. Xây dựng tình đoàn kết Việt – Xô – Trung, Việt – Miên – Lào.

Cương lĩnh 1951 là sự bổ sung, phát triển cương lĩnh 1930 thể hiện trên những mặt sau:

– Đưa thêm lực lượng trí thức vào lực lượng nòng cốt.

– Xác định thêm kẻ thù của VN lúc này có thêm can thiệp Mỹ.

– Hoàn thiện khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mở rộng phạm vi quan hệ đoàn kết quốc tế.

– Hạn chế, sai lầm: đó là đã đưa tư tưởng Stalin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động của dân tộc ta.

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng có đáp án!

Đánh giá tốt post