Giải Hoá 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Hoá 12 trang 36 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Sau bài học các em sẽ nắm được đặc điểm cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat. Từ đó vận dụng giải các bài tập ứng dụng và chứng minh các hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày có liên quan.

Giải Hóa 12 bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Giải bài 1 trang 36 SGK Hoá 12

Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

B. Nước brom và NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Lời giải:

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Giải bài 2 Hoá 12 SGK trang 37

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Lời giải:

Đáp án B. Glucozơ

Khi đốt cháy: nCO2 = nH2O → hợp chất đó có dạng CnH2nOm

Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

PTHH:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải bài 3 SGK Hoá 12 trang 37

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a. Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Lời giải:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các nhóm chất sau trong dung dịch

Xem thêm:: Giải Hoá học 12 bài 32: Hợp chất của sắt trang 145 SGK – Tailieu.com

a. Glucozo, glixerol, andehit axetic.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

PTHH:

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh lam) + 2H2O

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

PTHH:

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hai mẫu thử còn lại ta đun nóng với xúc tác H+, sau đó đem sản phẩm cho phản ứng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng là saccarozo.

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Còn lại là glixerol

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Trích mẫu thử, chọn thuốc thử: I2 và dd AgNO3/NH3

Hiện tượng

Cho I2 vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào dung dịch chuyển sang màu xanh tím là hồ tinh bột.

Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào hai mẫu thử còn lại mẫu thử nào có kết tủa trắng là andehit axetic

PTHH:

Giải bài 4 trang 37 SGK Hoá 12

Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%

Lời giải:

Khối lượng tinh bột trong 1 tấn bột sắn có chứa 20% tạp chất trơ là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Hiệu suất 75% nên khối lượng glucozo thu được là :

Giải bài 5 Hoá 12 SGK trang 37

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a. 1kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b. 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c. 1kg saccarozơ.

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Lời giải:

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 – Giaibaitap.me

a. Khối lượng của tinh bột là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng glucozo sinh ra là:

b. Khối lượng xenlulozo là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng glucozo sinh ra là:

c.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng tinh bột tạo thành:

Giải bài 6 SGK Hoá 12 trang 37

Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O

a. Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

b. Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải:

a)

Gọi công thức tổng quát CxHyOz

Lập tỉ lệ:

x : y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức đơn giản C6H10O5

công thức phân tử (C6H10O5)n

X: là polisaccarit

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng glucozo là:

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Theo pt: nAg = 2. nglucozo = 2. 0,1 = 0,2 mol

Khối lượng của Ag là: m = 0,2. 108 = 21,6 (g)

Vì H = 80% nên khối lượng Ag thực tế thu được là

Lý thuyết Hóa 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

I. Khái quát cấu trúc phân tử của các chất

1. Glucozơ và fructozơ (C6H12O6)

a. Glucozơ

– Là monosaccarit

– Cấu tạo bởi

Xem thêm:: Bài 1,2,3,4 trang 9 SGK hóa học lớp 9: Một số oxit quan trọng

+ 1 nhóm cacbonyl ở C1 (là anđehit)

+ 5 nhóm -OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

– CT: CH2OH[CHOH]4CHO (là poliancol)

⇒ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức.

b. Fructozơ

Là đồng phân của glucozơ

Cấu tạo bởi:

+ 1 nhóm cacbonyl ở vị trí C2 (là xeton)

+ 5 nhóm -OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

CT: CH2OH[CHOH]3COCH2OH (là poliancol)

Trong môi trường bazơ, fructozơ có sự chuyển hoá thành Glucozơ

2. Saccarozơ và mantozơ (C12H22O11)

a. Saccarozơ

– Là một đisaccarit.

– Cấu tạo bởi C1 của gốc α – glucozơ nối với C2 của gốc β – fructozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C2).

– Trong phân tử không còn nhóm OH semiaxetal, nên không có khả năng mở vòng.

b. Mantozơ

– Là đồng phân của Saccarozơ.

Cấu tạo bởi C1 của gốc α – glucozơ nối với C4 của gốc α – hoặc β – glucozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C4).

– Đơn vị monosaccarit thứ hai có nhóm OH semiaxetal tự do, có thể mở vòng tạo thành nhóm anđehit (-CHO).

3. Tinh bột và xenlulozơ (C6H10O5)n

a. Tinh bột

– Là polisaccarit

– Cấu tạo bởi các mắt xích α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo

– Phân tử không có nhóm CHO và các nhóm OH bị che lấp đi.

b. Xenlulozơ

– Không là đồng phân của tinh bột

– Cấu tạo bởi các mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài

– Phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích còn 3 nhóm OH tự do

– Nên công thức của xenlulozơ còn có thể viết [C6H7O2(OH)3]n.

II. Tính chất hoá học

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp ánHóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

(+): có phản ứng, không yêu cầu viết sản phẩm; (-): không có phản ứng.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Hóa 12 bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat SGK trang 36, 37 file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá tốt post