Hội nghị được nghe đồng chí Báo cáo viên Nguyễn Thị Huynh – Trưởng khoa Chính trị & GDTC  quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huynh cũng đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị đại biểu được nghe hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/09/1969 – 02/09/2019)

Kết thúc Hội nghị đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ