Địa chỉ: Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.851271 ; Fax: 02383.888888

Email: admim@gtvtmt.edu.vn ; Website: https://gtvttw4.edu.vn/