Unit 10 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 10 unit 10 listening chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Tiếng anh 10 unit 10 listening

Unit 10 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success

 • Tiếng Anh 10 Listening (trang 115) – Global Success 10 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 10 Unit 10 lớp 10: Listening sách cũ

C. Listening (Trang 107-108 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Talk about what may cause a forest fire. (Làm việc theo cặp. Nói về những nguyên nhân gây cháy rừng.)

A forest fire can be made mostly by a careless cigarette butt or a campfire. Sometimes a lightning can be the cause of a forest fire, especially in the very dry weather.

campfire: lửa trại forester: kiểm lâm valuable: quí giá awful : khủng khiếp

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and number the events in the order you hear. (Nghe và đánh số các sự kiện theo thứ tự bạn nghe được.)

Bài nghe:

1. It’s an unpleasant thing to see a great forest fire.

Xem thêm:: V_inf trong trong tiếng Anh là gì? Inf sử dụng như thế nào? – Bhiu

2. In late summer, fire is the greatest danger to forests, and sometimes people are not allowed to go into them.

3. A campfire near a heap of leaves may easily cause a forest fire.

4. A forwest fire destroys valuable wood, wildlife and good soil.

5. All of us must care for our great forests and save them from fire.

Task 2. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false(F). (Nghe lại và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. F2. F3. T4. T5. F

Task 3. Listen again, and tick (V) the sentences you hear. (Nghe lại, và tích dấu (V) vào các câu bạn nghe được.)

Bài nghe:

1. a2. b3. a

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Say how a forest fire may start and what every camper ought to remember. (Làm việc theo cặp. Hãy nói xem một đám cháy rừng có thể bắt đầu như thế nào và mỗi người cắm trại cần ghi nhớ điều gì.)

Gợi ý:

A forest fire can start with a small burning cigarette butt, or with a burning campfire near a heap of dry leaves or grass. Sometimes a lightning can cause a forest, too.

Xem thêm:: Getting Started – trang 18 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới

Every camper ought to remember to put out the campfire before he leaves the place by covering it with earth. And another thing they should keep in their mind is they should not make a campfire near heaps of dead leaves or grass, especially in the very dry weather.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Have you ever seen a forest destroyed by fire? A great forest fire is an awful thing to see. Once a fire has started, it spreads quickly. Foresters say that late summer is the season when fire is the greatest danger to woods and foresters.

They are very dry then. Sometimes when the danger of fire is very great, foresters will not allow anyone to go into the forests.

If people leave a campfire burning near a heap of leaves, this often causes a forest fire. Campers must always remember to put out their campfire and cover the place with earth. It is the duty of every camper to take the greatest care not to start a forest fire.

Anyone careless enough to start a forest fire has done something, which makes life more difficult for all of US. Every fire destroys valuable wood, wild life, and good soil. Everyone of US must know how important it is to care for our great forests and save them from fire.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng bị phá hủy bởi lửa? Một đám cháy rừng lớn là một điều khủng khiếp. Một khi lửa đã bắt đầu, nó lan nhanh chóng. Những người trồng rừng nói rằng cuối mùa hè là mùa cháy là mối nguy hiểm lớn nhất đối với rừng và lâm nghiệp.

Chúng rất khô rồi. Đôi khi nguy cơ hỏa hoạn là rất lớn, các nhà lâm nghiệp sẽ không cho phép bất cứ ai đi vào rừng.

Nếu người ta đốt lửa trại gần một đống lá, điều này thường gây cháy rừng. Các trại viên phải luôn nhớ đốt lửa trại của họ và che phủ nơi này bằng đất. Đó là nhiệm vụ của mọi người cắm trại để không bắt đầu một vụ cháy rừng.

Bất cứ ai bất cẩn, đủ để bắt đầu một đám cháy rừng đã làm điều gì đó, khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn cho tất cả người Mỹ. Mỗi ngọn lửa phá hủy gỗ quý giá, cuộc sống hoang dã và đất. Mọi người dân Hoa Kỳ đều phải biết tầm quan trọng của việc chăm sóc rừng của chúng ta và cứu chúng khỏi lửa.

Xem thêm:: Unit 4 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 khác:

 • Unit 10: Conservation
 • A. Reading (trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. Look at the pictures, and then answer the questions. 1. Have you ever visited a zoo or a forest? …

 • B. Speaking (trang 106-107 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. Task 2. Put a tick …

 • C. Listening (trang 107-108 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. Work in pairs. Talk about what may cause a forest fire. …

 • D. Writing (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable …

 • E. Language Focus (trang 110-111 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Choose the right form of the verbs in brackets. Exercise 2. Put the verbs in brackets …

 • Từ vựng Unit 10

 • Ngữ âm tiếng anh 10 Unit 10 Phân biệt các phụ âm: /b/ – /p/ …

 • Ngữ pháp tiếng anh 10 Unit 10 Ôn tập câu bị động (the passive voice) …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 10: Undersea World (Đề 1)

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 10: Undersea World (Đề 2)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post