Language – trang 39 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới – Loigiaihay.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 10 unit 9 grammar trang 40 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Vocabulary 1

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words from the box.

(Hoàn thành câu với những từ trong khung.)

pollute greenhouse effect deforestation depletion fossil fuels global warming preserve damage

1. To _________ is to keep and protect something from damage, change or waste.

2. _________ is the removal or cutting down of all trees in an area for urban use and farm lands.

3. _________ are non-renewable energy sources such as coal, fuel oil and natural gas formed from dead plants and animals underground.

4. To _________ is to make air, water, or soil dirty or unclean.

Xem thêm:: Vị Trí Ứng Tuyển Trong Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng … – Hệ liên thông

5. The _________ occurs when the earth’s atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide as well as water vapour. This makes the earth’s surface warmer.

6. _________ is the gradual increase of temperature on the earth’s surface due to greenhouse effect.

7. _________ is the using up or reducing something like energy or resources.

8. _________ is harm or injury that makes something less valuable or able to function.

Lời giải chi tiết:

1. preserve (v): bảo tồn

To preserve is to keep and protect something from damage, change or waste.

(Bảo tồn là giữ gìn và bảo vệ cái gì đó khỏi bị hại, thay đổi và lãng phí.)

2. Deforestation (n): Nạn phá rừng

Deforestation is the removal or cutting down of all trees in an area for urban use and farmlands.

Xem thêm:: Cấu trúc và cách dùng Why trong Tiếng Anh – StudyTiengAnh

(Phá rừng là loại bỏ hoặc chặt hạ tất cả cây ở một khu vực cho việc sử dụng ở đô thị và lấy đất trồng trọt.)

3. Fossil fuel (n): nhiên liệu hóa thạch

Fossil fuel are non-renewable energy sources such as coal, fuel oil and natural gas formed from dead plants and animals underground.

(Nhiên liệu hóa thạch là những nguồn năng lượng không thể tái tạo được như than, dầu nhiên liệu và khí thiên nhiôn hình thành từ cây và động vật chết dưới lòng đất.)

4. pollute (v): ô nhiễm

To pollute is to make air, water, or soil dirty or unclean.

(Ô nhiễm là làm cho không khí, nước hoặc đất bị bẩn và không sạch.)

5. greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính

The greenhouse effect sours when the earth’s atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide as well as water vapour. This makes the earth’s surface warmer.

Xem thêm:: EXP LÀ GÌ? Ý nghĩa của từ EXP trong game và đời sống – Inlogo

(Khi khí quyển trái đất bị mắc kẹt vài chất khí như carbon dioxid cũng như hơi nước. Điều này làm cho bề mặt nóng lên toàn cầu.)

6. Global warming (n): nóng lên toàn cầu

Global warming is the gradual increase of temperature on the earth’s surface due to greenhouse effect.

(Sự nóng lên toàn cầu là việc tăng dần nhiệt độ trên bề mặt Trái đất do hiệu ứng nhà kính.)

7. Depletion (n): sự cạn kiệt

Depletion is the using up or reducing something like energy or resources.

(Cạn kiệt là việc sử dụng hết hoặc giảm cái gì đó như năng lượng hoặc các nguồn tài nguyên.)

8. damage (n/v): thiệt hại

Damage is harm or injury that makes something less valuable or able to function.

(Thiệt hại là tác hại hoặc chấn thương mà làm cho cái gì giảm giá trị hoặc gây ảm hưởng đến chức năng.)

Đánh giá tốt post