Unit 8 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 12 trang 35 sách mới tập 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 8 lớp 12: Speaking

1 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Look at the lists of skills and qualities. Can add more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needed for the job. Tell your partner about the job. (Nhìn vào danh sách các kỹ năng và phẩm chất. bạn có thể thêm nhiều hơn không? Chọn một công việc trong hộp và quyết định về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với bạn về công việc.)

shop assistant doctor chef police officer

teacher flight attendant farmer engineer

Skills

Qualities

working in a team

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

polite

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

applying new skills

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

trustworthy

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

solving problems

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

self-motivated

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

communicating ideas

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

confident

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

following orders

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

compassionate

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

working under pressure

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

energetic

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

meeting deadlines

enthusiastic

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

prioritising tasks

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

creative

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

Xem thêm:: Getting started trang 58 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

Xem thêm:: Getting started trang 58 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

Xem thêm:: Getting started trang 58 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

Xem thêm:: Getting started trang 58 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Xem thêm:: P2 trong tiếng Anh là gì? Làm thế nào để học tốt bảng động từ bất

_________

Hướng dẫn làm bài:

I think a chef needs to be self-motivated, he working, and creative. He/She also needs to good at planning menus and instructing cooks.

I think the job of a doctor is very challenging. She has to work under a lot of pressure. The also involves a lot of interaction with patients, very important for a doctor to be kind, caring, and compassionate.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ một đầu bếp cần phải tự động viên, làm việc và sáng tạo. Anh ấy / Cô ấy cũng cần phải giỏi lên kế hoạch thực đơn và hướng dẫn đầu bếp.

Tôi nghĩ rằng công việc của một bác sĩ là rất nhiều thách thức. Cô ấy phải làm việc dưới rất nhiều áp lực. Điều này cũng liên quan đến rất nhiều sự tương tác với bệnh nhân, rất quan trọng đối với một bác sĩ phải tử tế, quan tâm và nhân ái.

2 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs. (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong hộp. Sau đó, thực hành các cuộc trò chuyện theo cặp.)

1. as a chef

2. the qualities needed to be a chef

3. hard-working, creative, and self-motivated

4. planning menus

5. give clear instructions

6. to be a teacher

7. science subjects

8. friendly

9. communicate my ideas very clearly to other people

3 (trang 35-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Sử dụng từ và cụm từ trong 1 và thông tin riêng của bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

A: What kind of job would you like to have in the future?

B: I’d like to be a doctor.

Xem thêm:: IT nghĩa là gì? Có phải một nghề hiện nay? – Thủ thuật

A: Really? Why do you want to be a doctor?

B: Well, I think I have the qualities needed to be a doctor. I’m very kind, caring, and compassionate.

A: I agree. I’ve always admired your compassion.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn muốn có công việc gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành bác sĩ.

A: Thật không? Tại sao bạn muốn trở thành bác sĩ?

B: Chà, tôi nghĩ tôi có những phẩm chất cần thiết để trở thành một bác sĩ. Tôi rất tốt bụng, chu đáo và giàu lòng trắc ẩn.

A: Tôi đồng ý. Tôi luôn ngưỡng mộ lòng trắc ẩn của bạn.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

 • Unit 8 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 30-31 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Mai and Nam are talking … 2. Read the conversation …

 • Language (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. The words in the left … 2. Complete the text …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Below are some skills … 2. Read the job …

 • Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the lists … 2. Complete the conversation …

 • Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Match the words …

 • Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the following … 2. Look at the sample CV …

 • Communication and Culture (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in groups … 2. Present your group …

 • Looking Back (trang 40 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to the following … Underline the correct …

 • Project (trang 41 SGK Tiếng Anh 12 mới) Work in groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post