Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Looking Back trang 46 | Kết nối tri thức Giải

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 6 tập 2 trang 46 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Tiếng anh 6 tập 2 trang 46

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future – Kết nối tri thức

Unit 10 lớp 6 Looking Back trang 46

VOCABULARY

1. Write the words / phrases under the correct pictures. (Viết từ dưới mỗi bức tranh)

Hướng dẫn dịch:

a. Wireless TV

Ti vi không dây

b. Dishwasher

Máy rửa bát

c. Computer

Máy tính

d. Washing machine

Máy giặt

e. Fridge

Tủ lạnh

f. Smart clock

Đồng hồ thông minh

2. Think about what the appliances will do in the future. Fill the table. (Suy nghĩ về những gì các thiết bị sẽ làm trong tương lai. Điền vào bảng)

Gợi ý:

Xem thêm:: Unit 1 lớp 11: Project trang 17 | Giải bài tập Tiếng Anh 9

1. robots

Look after the house

2. washing machines

Clean and dry clothes

3. wireless TVs

Connect internet

4. super cars

Self-drive

5. smart clocks

Remind us important meetings

6. dishwashers

Clean and dry dishes

Hướng dẫn dịch:

1. Rô bốt

Chăm sóc nhà cửa

2. Máy giặt

Làm sạch và hong khô quần áo

Xem thêm:: Phó từ trong tiếng anh – Ms Hoa Giao tiếp

3. Ti vi không dây

Kết nối internet

4. Siêu xe

Tự lái

5. Đồng hồ thông minh

Nhắc nhở cuộc hẹn quan trọng

6. Máy rửa bát

Làm sạch và khô bát

GRAMMAR

3. Complete the sentences with will (‘ll) or won’t. (Hoàn thành câu với will hoặc won’t).

1. Tomorrow is Sunday, so I won’t have to get up early.

2. When I see Tom tomorrow, I will invite him to our party.

3. You must meet Anna. I am sure you will like her

4. We won’t start our dinner until Jack arrives.

5. I will phone you when I get home from school.

6. Tony won’t pass his examination. He hasn’t studied yet.

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:: Nghĩa Của Từ Tái Bút Là Gì, Vì Sao Chúng Ta Hay Dùng Từ Này Ở

1. Ngày mai là Chủ nhật, vì vậy tôi sẽ không phải dậy sớm.

2. Khi tôi gặp Tom vào ngày mai, tôi sẽ mời anh ấy đến bữa tiệc của chúng tôi.

3. Bạn phải gặp Anna. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích cô ấy

4. Chúng tôi sẽ không bắt đầu bữa tối của mình cho đến khi Jack đến.

5. Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đi học về.

6. Tony sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra của mình. Anh ấy vẫn chưa học.

4. Complete the sentences with might or might not. (Hoàn thành câu với might hoặc might not)

1. I am still not sure where to go for my holiday. I might go to Da Lat.

2. The weather is not very good. It might rain this afternoon.

3. There might not be a meeting on Friday because the teacher is ill.

4. Ann might not come to the party tonight because she is busy.

5. Phong is thinking about what he will do on Sunday. He might go to a judo club, or he might stay at home and study English.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi vẫn chưa chắc chắn sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ của mình. Tôi có thể đi Đà Lạt.

2. Thời tiết không tốt lắm. Chiều nay trời có thể mưa.

3. Có thể không có cuộc họp vào thứ sáu vì giáo viên bị ốm.

4. Ann có thể không đến bữa tiệc tối nay vì cô ấy bận.

5. Phong đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì vào ngày chủ nhật. Anh ấy có thể đến một câu lạc bộ judo, hoặc anh ấy có thể ở nhà và học tiếng Anh.

Đánh giá tốt post