Unit 4 Our Past (Write) Trang 42-43 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 8 trang 42 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 4 : Our Past

Write

I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to:

1.Knowledge: rewrite legends, use the correct form of given verbs.

2.Skills: develop writing and other skills.

3.Attitude: be interested in legends.

II.Language contents:

1.Vocabulary:

– Servant (n) >< master (n): đầy tớ>< chủ.

– Wisdom (n): trí khôn.

– Straw (n): rơm rạ

– Stripe (n): vằn.

– Rope (n): dây thừng.

– Graze (v): gặm cỏ.

– Burn (n): đốt cháy.

– Escape (v): trốn thoát.

– Tie (v): buộc, cột, trói.

– Light (v): đốt, châm, nhóm.

2.Grammar:review:

– Past simple tense.

– Past progressive tense.

Write

Bài 1. Complete the story. Use the verbs in the box.(Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

burned escaped went was appeared

left lit tied was grazing said

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ___________ . The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) ____________ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) __________ it at home that day. He (5)____________ to get the wisdom, but before that he (6) ________ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ___________ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)________ , but it still has black stripes from the bums today.

Xem thêm:  Soạn Writing Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 11 mới - Tailieu.com

Đáp án :

1.appeared

2.was

3.said

4.left

5.went

6.tied

7.lit

8.burned

9.escaped

Hướng dẫn dịch

Vì sao hổ có vằn

Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông gặm cỏ gần đó thì một con hổ xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khỏe thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

Bài 2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this:

(Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

One day as / was in the field and….

One day /I / field

buffalo / graze / tiger / come

It / ask / why / strong buffalo / my servant / and I / its master I / tell / tiger /I / have / wisdom tiger / want / see / it I / tell / it /I / leave / wisdom / home

Xem thêm:  Unit 2 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

then I / tie / tiger / tree / rope /I / didn’t / want / eat / buffalo I / go / get / straw / and / bum / tiger tiger / escape / still have / black stripes

Gợi ý:

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

Xem thêm : Unit 4 Our Past (Read) Trang 41-42 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin