Thực hiện Công văn số 9951/BGTVT-MT ngày 23/09/2021 của Bộ giao thông vận tải về việc hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Ban Giám hiệu đã  triển khai thực hiện các hoạt động:

– Phòng Tổ chức hành chính tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động cũng như của học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nhà trường, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng cách lồng ghép vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của chi bộ và các hoạt động của Công đoàn, đoàn thanh niên…

– Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đào tạo tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự… về các hoạt động bảo vệ môi trường trên trang Webside nhà trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

– Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ