Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Từ trái nghĩa trong tiếng anh la gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến

Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến

 1. Above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
 2. Add /æd/ cộng, thêm vào >< subtract /səb’trækt/ trừ
 3. All /ɔ:l/ tất cả >< none /nʌn/ không chút nào
 4. Alive /əˈlaɪv/: sống >< dead /ded/: chết
 5. Alone /ə’loun/ đơn độc >< together /tə’geðə/ cùng nhau
 6. Asleep /əˈsliːp/ buồn ngủ >< awake /əˈweɪk/: tỉnh táo
 7. Back /bæk/ phía sau >< front /frʌnt/ phía trước
 8. Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >< ugly /ˈʌɡ.li/: xấu
 9. Before /bi’fɔ:/ trước >< after /ɑ:ftə/ sau
 10. Begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc
 11. Big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ
 12. Cool /ku:l/: lạnh lùng >< warm /wɔ:m/ ấm áp
 13. Clean /kliːn/: sạch >< dirty /ˈdɝː.t̬i/: bẩn
 14. Dark /dɑ:k/ tối >< light /lait/ sang
 15. Difficult /’difikəlt/ khó >< easy /’i:zi/ dễ
 16. Dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt
 17. East /i:st/ đông >< west /west/ tây
 18. Empty /’empti/ trống không >< full /ful/ đầy
 19. Enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra
 20. Even /’i:vn/ chẵn >< odd /ɒd/ lẻ
 21. Early: sớm /ˈɝː.li/late >< /leɪt/: muộn
 22. Fact /fækt/ sự thật >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu
 23. Fat – /fæt/ – thin >< /θɪn/: béo – gầy
 24. First /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng
 25. Get /get/ nhận được >< give /giv/ cho, biếu, tặng
 26. Good: tốt /ɡʊd/ >
 27. High /hai/ cao >< low /lou/ thấp
 28. Hot: nóng – /hɑːt/ >< cold – /koʊld/: lạnh
 29. Happy: vui vẻ – /ˈhæp.i/ >< sad – /sæd/: buồn bã
 30. Inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài
 31. Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ – boring /ˈbɔːrɪŋ/: Thú vị – chán
 32. Jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng
 33. Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
 34. Leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/ lưu lại
 35. Left /left/ trái >< right /rait/ phải
 36. Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
 37. Most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất
 38. Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >< traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống
 39. Many /ˈmeni/ – few /fjuː/: nhiều – ít
 40. Near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa
 41. New /nuː/ mới >< old/oʊld/: cũ
 42. North /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam
 43. On /on/ bật >< off /ɔ:f/ tắt
 44. Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
 45. Over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới
 46. Part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ
 47. Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
 48. Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng
 49. Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo
 50. Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời
 51. Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
 52. Right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai
 53. Sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
 54. Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
 55. Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
 56. Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
 57. Sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua
 58. Soft: mềm/sɑːft/ >< hard/hɑːrd/: cứng
 59. Single: độc thân /ˈsɪŋ.ɡəl/ >
 60. Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
 61. True /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai
 62. Tight /taɪt/ – loose /luːs/: chặt – lỏng
 63. Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang
 64. Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
 65. Win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua
 66. Young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già
 67. Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
 68. Clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti / dơ, bẩn
 69. Good / ɡʊd / tốt >< bad / bæd / xấu
 70. Happy / ˈhæpi / vui vẻ >< sad / sæd / buồn bã
 71. Slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst / mau, nhanh
 72. Open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt / đóng
 73. Inside / ˌɪnˈsaɪd / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd / ngoài
 74. Under / ˈʌndər / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao
 75. Day / deɪ / ngày >< night / naɪt / đêm
 76. Wide / waɪd / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp
 77. Front / frʌnt / trước >< back / bæk / sau
 78. Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì
 79. Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy /: lười biếng
 80. Pull / pʊl / kéo >< push / pʊʃ / đẩy
 81. Alive / əˈlaɪv / sống >< dead / ded / chết
 82. Buy / baɪ / mua >< sell / sel / bán
 83. Build / bɪld / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
 84. Bright / braɪt / sáng >< dark / dɑːrk / tối
 85. Left / left / trái >< right / raɪt / phải
 86. Deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ / nông
 87. Full / fʊl / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
 88. Fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn / gầy, ốm
 89. Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >< ugly / ˈʌɡli / xấu xí
 90. Strong / strɔːŋ / mạnh >< weak / wiːk / yếu
 91. Old / oʊld / cũ >< new / nuː / mới
 92. Brave / breɪv / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
 93. Big / bɪɡ / to >< small / smɔːl / nhỏ
 94. Rich / rɪtʃ / giàu >< poor / pɔːr / nghèo
 95. Straight / streɪt / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd / quanh co
 96. Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
 97. Long / lɔːŋ / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
 98. Hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld / lạnh
 99. Tall / tɔːl / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
 100. Love / lʌv / yêu >< hate / heɪt / ghét
Xem thêm:  Unit 5 lớp 9: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Trên đây là các tổng quan về từ trái nghĩa trong Tiếng Anh và danh sách 100 cặp từ trái nghĩa thông dụng. Hãy học thật kí kiến thức và vận dung hợp lý những gì đã học để đạt kết quả như mong đợi. Với những kiến thức trên LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh!

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin