Unit 10 lớp 10 Looking Back (trang 118) | Tiếng Anh 10 Global

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 10 lớp 10 looking back trang 56 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Unit 10 lớp 10 looking back trang 56

Lời giải bài tập Unit 10 lớp 10 Looking Back trang 118 trong Unit 10: Looking Back Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 10.

Tiếng Anh 10 Unit 10 Looking Back (trang 118) – Tiếng Anh 10 Global Success

VOCABULARY

(trang 118 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the correct words to complete the conversation. (Chọn những từ chính xác để hoàn thành cuộc trò chuyện.)

Mai: Ms Hoa, what is (1) mass / sustainable tourism?

Ms Hoa: Well, the aim of this kind of tourism is to (2) protect / damage the environment, respect local culture, and keep (3) benefits / profits local.

Mai: Can you give me an example?

Ms Hoa: When travelling, we should not (4) litter / impact on the street. We should also be (5) aware / responsible of the local traditions and respect them.

Mai: So is this kind of tourism similar to (6) ecotourism / mass tourism?

Ms Hoa: Well, it’s a form of sustainable tourism because it has a positive (7) impact / craft on the environment.

Lời giải:

1. sustainable 2. protect 3. profits 4. litter 5. aware 6. ecotourism 7. impact

Giải thích:

mass (adj) to lớn, đại chúng

sustainable (adj) bền vững

protect (v) bảo vệ

damage (v) làm hư hại

Xem thêm:: Getting started trang 30 Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

benefits (n) lợi ích

profits (n) lợi nhuận

litter (v) xả rác

impact (v) tác động

aware (adj) có nhận thức

responsible (adj) có trách nhiệm

ecotourism (n) du lịch sinh thái

mass tourism (n) du lịch đại chúng

craft (n) đồ thủ công

Xem thêm:: Bổ ngữ trong tiếng Anh – Ms Hoa Giao tiếp

Hướng dẫn dịch:

Mai: Thưa cô Hoa, du lịch bền vững là gì ạ?

Cô Hoa: À, mục đích của loại hình du lịch này là bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa địa phương và giữ lợi nhuận cho địa phương.

Mai: Cô có thể cho tôi một ví dụ được không ạ?

Cô Hoa: Khi đi du lịch, chúng ta không nên xả rác ra đường. Chúng ta cũng nên biết về các truyền thống địa phương và tôn trọng chúng.

Mai: Vậy loại hình du lịch này có giống với du lịch sinh thái không ạ?

Xem thêm:: Project trang 29 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Cô Hoa: Đó là một hình thức du lịch bền vững vì nó có tác động tích cực đến môi trường.

PRONUNCIATION

(trang 118 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Role-play the conversation above. Try to use appropriate intonation. (Làm việc theo cặp. Nhập vai vào đoạn hội thoại trên. Cố gắng sử dụng ngữ điệu thích hợp.)

GRAMMAR

(trang 118 Tiếng Anh 10 Global Success): Put the verbs in brackets in the correct forms. (Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. If I (be) you, I (live) with a host family so that I can learn more about the local culture.

2. If we (work) together, we (be) able to reduce the negative impact of tourism on the environment.

3. If we (allow) more people to crowd the city centre, we (have) to deal with environmental pollution in the future.

4. If we (have) enough money, we (go) on an ecotour to Finland. Instead, were staying in Viet Nam in the summer.

Lời giải:

1. were/ was – would live 2. work – will be 3. allow – will have 4. had – would go

Giải thích:

– Câu điều kiện loại 1 nói về giả thiết có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + Vhtđ, S + will/ can/ may + Vinf.

– Câu điều kiện loại 2 nói về giả thiết không thể xảy ra.

Cấu trúc: If + S + Vqkđ, S + would/ could/ might + Vinf.

Xem thêm:: Bổ ngữ trong tiếng Anh – Ms Hoa Giao tiếp

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ sống với một gia đình bản xứ để có thể tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa.

2. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ có thể giảm tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường.

3. Nếu chúng ta cho phép nhiều người tập trung hơn vào trung tâm thành phố, chúng ta sẽ phải đối phó với ô nhiễm môi trường trong tương lai.

4. Nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi sẽ đi một chuyến du lịch sinh thái đến Phần Lan. Thay vào đó, chúng tôi sẽ ở Việt Nam vào mùa hè.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 10 lớp 10

 • Getting Started (trang 110, 111)

 • Language (trang 111, 112)

 • Reading (trang 113, 114)

 • Speaking (trang 114, 115)

 • Listening (trang 115)

 • Writing (trang 116)

 • Communication and Culture (trang 117, 118)

 • Project (trang 118)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post