Communication and Culture trang 66 Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 10 lớp 11 sách mới communication and culture chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Unit 10 lớp 11 sách mới communication and culture

Communication Bài 1

1. Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below.

(Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên dưới.)

1. Phong has practised meditation for _________ years.

2.Recommendations for meditation:

a. Location: at a _________ place

b. Time: _________ or _________

c. Duration: _________ / a day

d. Techniques: Listen to _________ and breathe _________.

3. Benefits of meditation:

a. _________

Xem thêm:: Ngữ pháp tiếng Anh: Hòa hợp chủ vị – Subject + Verb Agreement

Reason: You would feel completely at ease if _________.

b. _________

Reason: Your body stops producing stress hormones and other chemicals that _________.

Phương pháp giải:

Audio Script:

In this technological era, we can enjoy a better lifestyle, but we often work under pressure and feel stressed. Luckily, I’ve found a way to take my mind away from daily worries by one simple way: meditation.

I’ve pratised meditation for five years, and I can say its benefits are obvious. Most importantly, meditation helps to relieve stress. While you meditate, you stop thinking about your work or every day worries. Yoga experts advise that you should find a quiet place and meditate at night or early morning – when you are not disturbed by anything. Then you can just listen to the silence around you and breathe slowly and deeply. If you let your mind relax that way. you would feel completely at ease. Secondly, when you meditate, your heart rate slows down and your body stops producing stress hormones and other chemicals that may weaken your immune system. This helps you to stay healthy and live longer.

Practising meditation does not require too much of your money or time. Just spend 15 minutes a day meditating and you will have your own peace of mind.

Dịch bài nghe:

Trong kỷ nguyên công nghệ này, chúng ta có thể hưởng thụ một lối sống tốt hơn, nhưng chúng ta thường làm việc dưới áp lực và cảm thấy bị căng thẳng. May mắn thay. Tôi đã tìm ra cách để tránh khỏi những lo lắng hàng ngày bằng một cách đơn giản: thiền định.

Tôi đã chuẩn bị thiền trong năm năm, và tôi có thể nói những lợi ích của nó là hiển nhiên. Quan trọng nhất, thiền giúp giảm căng thẳng. Trong khi bạn suy gẫm, bạn sẽ không nghĩ về công việc hoặc lo lắng hàng ngày của bạn. Các chuyên gia yoga khuyên bạn nên tìm một nơi yên tĩnh và thiền vào ban đêm hoặc buổi sáng sớm – khi bạn không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Sau đó, bạn chỉ có thể lắng nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu. Nếu bạn để tâm trí của bạn thư giãn theo cách đó. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Thứ hai, khi bạn thiền định, nhịp tim của bạn chậm lại và cơ thể bạn ngừng sản xuất các hoóc môn căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Điều này giúp bạn giữ được sức khoẻ và sống lâu hơn.

Xem thêm:: Tổng Hợp Các Loại Nhà Trong Tiếng Anh đầy đủ Và Chi Tiết

Tập thiền không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc hay thời gian của bạn. Chỉ cần dành 15 phút một ngày để thiền định và bạn sẽ có được sự yên tâm.

Lời giải chi tiết:

1. Phong has practised meditation for five / 5 years.

(Phong đã tập thiền khoảng 5 năm.)

2. Recommendations for meditation:

(Đề xuất cho thiền)

a. Location: at a quiet place

(Địa điểm: ở một nơi yên tĩnh)

b. Time: at night or early morning

(Thời gian: vào ban đêm hoặc sáng sớm)

c. Duration: 15 minutes / a day

Xem thêm:: Môn công nghệ tiếng Anh là gì? Khái niệm cùng các ví dụ – Bhiu

(Thời lượng: 15 phút / ngày)

d. Techniques: Listen to the silence around you and breathe slowly and deeply.

(Kỹ thuật: Nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu.)

3. Benefits of meditation: (Lợi ích của thiền)

a. Relieving stress (Giảm căng thẳng)

Reason: You would feel completely at ease if you let your mind relax.

(Lý do: Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái nếu bạn để cho tâm trí của bạn thư giãn.)

b. Staying healthy and living longer

(Giữ sức khoẻ và sống lâu hơn)

Reason: Your body stops producing stress hormones and other chemicals that may weaken your immune system.

(Lý do: Cơ thể bạn ngừng sản xuất hormon gây căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn.)

Đánh giá tốt post