Unit 7 lớp 10 Speaking (trang 80, 81) | Tiếng Anh 10 Global Success

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 7 lớp 10 speaking chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Speaking trang 80, 81 trong Unit 7: Speaking Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking (trang 80, 81) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 80 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs (Hoàn thành bài hội thoại về chương trình UNICEF bằng các câu trong ô trống. Sau đó thực hành theo cặp)

a. It offers young people job training and career advice. It also teaches them essential skills for the job market.

b. It is Education for Disadvantaged Young People.

c. It focuses on helping disadvantaged teenagers continue their education.

A: What is the name of the programme?

B: (1) ________________________

A: What does the program focus on?

B: (2) ________________________

A: What are the activities of this programme?

B: (3) ________________________

Lời giải:

1. b 2. c 3. a

Hướng dẫn dịch:

A: Tên của chương trình là gì?

B: Đó là Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

A: Chương trình này tập trung vào điều gì?

Xem thêm:  Unit 6 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

B: Nó tập trung vào việc giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

A: Các hoạt động của chương trình này là gì?

B: Nó cung cấp đào tạo việc làm và lời khuyên nghề nghiệp cho những người trẻ tuổi. Nó cũng dạy họ những kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm.

2 (trang 80 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table (Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn vào bảng dưới đây. Học sinh B nhìn vào bảng ở trang 85. Hỏi nhau các câu hỏi trong 1 để hoàn thành bảng của bạn)

Lời giải:

Conversation 1:

Student A: What is the name of the UNDP project?

Student B: It’s called Poverty Reduction.

Student A: What does it focus on?

Student B: It focuses on reducing poverty and developing economy in disadvantaged areas.

Student A: What are the activities of this project?

Student B: It aims to provide technical support and helps develop solutions to local issues.

Conversation 2:

Student B: What is the name of the UNICEF programme?

Student A: It’s called Vaccines for Children.

Student B: What does it focus on?

Student A: It focuses on protecting children with life-saving vaccines.

Student B: What are the activities of this programme?

Student A: Its activities include educating people about the benefits of vaccines and vaccinating as many children as possible.

Hướng dẫn dịch:

Hội thoại 1:

Học sinh A: Tên của dự án UNDP là gì?

Học sinh B: Nó được gọi là Giảm nghèo.

Xem thêm:  Con ngựa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Học sinh A: Nó tập trung vào cái gì?

Học sinh B: Nó tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn.

Học sinh A: Các hoạt động của dự án này là gì?

Học sinh B: Nó nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giúp phát triển các giải pháp cho các vấn đề địa phương.

Hội thoại 2:

Học sinh B: Tên của chương trình UNICEF là gì?

Học sinh A: Nó được gọi là Vắc xin cho Trẻ em.

Học sinh B: Nó tập trung vào cái gì?

Học sinh A: Nó tập trung vào việc bảo vệ trẻ em bằng vắc-xin cứu mạng.

Học sinh B: Các hoạt động của chương trình này là gì?

Học sinh A: Các hoạt động của nó bao gồm giáo dục mọi người về lợi ích của vắc-xin và tiêm chủng cho càng nhiều trẻ em càng tốt.

3 (trang 81 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class (Làm việc nhóm. Thảo luận và quyết định chương trình hoặc dự án nào trong 1 và 2 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực địa phương của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp)

Lời giải:

A: Now, let’s decide which programme or project will bring more benefits to people in our village. B, what do you think?

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2 (trang 111) | Tiếng Anh 7 Global Success

B: Well, I think “Education for Disadvantaged Young People” will be a very useful programme for our village. You see, many teenagers here drop out of school and start working to earn a living. They really need help.

A: You’re right, B.

Hướng dẫn dịch:

A: Bây giờ, hãy quyết định xem chương trình hoặc dự án nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong làng của chúng ta. B, bạn nghĩ gì?

B: Chà, tôi nghĩ “Giáo dục cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn” sẽ là một chương trình rất hữu ích cho ngôi làng của chúng tôi. Bạn thấy đấy, nhiều thanh thiếu niên ở đây đã bỏ học và bắt đầu làm việc để kiếm sống. Họ thực sự cần giúp đỡ.

A: Bạn nói đúng, B.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 7 lớp 10

 • Getting Started (trang 76, 77)

 • Language (trang 77, 78)

 • Reading (trang 79)

 • Listening (trang 81, 82)

 • Writing (trang 82)

 • Communication and Culture (trang 83, 84)

 • Looking Back (trang 84, 85)

 • Project (trang 85)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin