Unit 9 lớp 11: Speaking (trang 103-104) | Giải Tiếng Anh 11 hay nhất

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 9 lớp 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Unit 9 lớp 11

Tiếng Anh 11 Unit 9: Speaking (trang 103-104)

Speaking (trang 103-104) (ảnh 2)

Task 1. (Trang 103 Tiếng Anh lớp 11): Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo bài đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi ở bài đối thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I do for you, sir?

A: Could you help me to send this document to my office by fax?

B: Certainly. What’s the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Đáp án:

The customer is using the fax service.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông?

A: Cô có thể giúp tôi gửi tài liệu này đến văn phòng của tôi bằng fax được không?

B: Chắn chắn rồi ạ. Số fax là gì, thưa ông?

A: Là 04.7223898.

B: Vâng. Tôi đang gửi đây ạ.

A:Cảm ơn. À, bao nhiêu tiền đấy cô?

B: 5000 đồng, thưa ông. Ông có thể xem giá trên bảng.

A: À. Tôi thấy rồi. Đây. Cảm ơn cô.

B: Không có gì ạ.

Task 2. (Trang 104 Tiếng Anh lớp 11): Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants to have a telephone line installed at home. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc hội thoại từ những từ gợi ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu điện giữa một nhân viên (A) và (B) – một khách hàng muốn có một đường dây điện thoại được cài đặt tại nhà.)

A: Greet B and ask if he can help

B: Say that you want to have a telephone line installed at home

A: Ask where B lives

Xem thêm:: Trợ giảng tiếng Anh: Điều kiện để làm Teaching Assistant

B: Give your address and ask when the installation will take place

A: Say that the installation will take place one week after registration

B: Ask if A can come on Friday

A: Agree and ask if B has a telephone

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

A: Tell B about the fees and ask B to fill in a form

Hướng dẫn dịch:

A: Chào B và hỏi có thể giúp gì không

B: Nói rằng bạn muốn lắp đặt đường dây điện thoại ở nhà

A: Hỏi B sống ở đâu

B: Cho địa chỉ và thời gian lắp đặt

A: Nói rằng việc lắp đặt sẽ diễn ra sau khi đăng ký 1 tuần

B: Hỏi xem A có thể đến vào thứ Sáu không

A: Đồng ý và hỏi B có điện thoại bàn chưa

B: Nói rằng đã có điên thoại rồi và hỏi phí lắp đặt và phí sử dụng hàng tháng.

A: Nói với B về các chi phí và bảo B điền vào mẫu.

Gợi ý:

A: Good morning, can I help you?

B: Yes, I want to have a telephone line installed at home.

A: OK. Where do you live?

B: I live at 45 Vũ Tông Phan Street. When can you install it?

A: We can install it one week after your registration.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that’s fine. Have you had a telephone yet?

B: Yeah. I already have. How much is the installation fee and monthly fee?

A: The installation fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

Hướng dẫn dịch:

A: Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho ông?

B: À, tôi muốn lắp đường đây điện thoại ở nhà.

A: Vâng. Ông sống ở đâu?

Xem thêm:: Những lời chúc thi đại học tốt bằng tiếng Anh ý nghĩa, hay nhất

B: Tôi sống ở số 45 đường Vũ Tông Phan. Khi nào anh có thể lắp nó?

A: Chúng tôi có thể lắp đặt một tuần sau khi ông đăng ký ạ.

B: Thứ 6 anh đến được không?

A: Dạ, được ạ. Ông đã có điện thoại bàn chưa ạ?

B: Có. Tôi có 1 cái rồi. Phí lắp đặt và phí sử dụng hàng tháng là bao nhiêu?

A: Phí lắp đặt là 1 triệu 400 nghìn đồng và phí hàng tháng là 27 nghìn đồng. Ông có thể điền vào mẫu này được không ạ?

Task 3. (Trang 104 Tiếng Anh lớp 11): Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations. (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong các bạn là một nhân viên tại bưu điện và người kia là một khách hàng, thực hiện cuộc đối thoại cho mỗi tình huống sau.)

1. You want to subscribe to the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered to your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street. Hanoi.

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want to use the Flower Telegram Service provided by the post office to send her a greetings card and a bunch of red roses on her birthday.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn đăng ký nhật báo Lao động khoảng 1 tuần và muốn báo giao về tận nhà mỗi buổi sáng trước 6:30. Địa chỉ của bạn là 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội.

2. Sinh nhật bạn thân nhất của bạn là ngày 16 tháng 5. Bạn muốn sử dụng dịch vụ gửi hoa qua bưu điện để gửi thiệp mừng và một bó hoa hồng đỏ vào ngày sinh nhật bạn ấy.

Gợi ý: Task 3.1.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would like to subscribe to the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

B: For a year.

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

B: OK. That’s fine. Thank you.

A: Right. Can you just fill in this form?

Hướng dẫn dịch:

A: Chào buổi sáng. Em có thể giúp gì cho anh?

B: Tôi muốn đăng ký nhận báo Lao Động hàng ngày.

A: Vâng. Anh muốn đăng ký báo trong bao lâu ạ?

B: Trong một năm.

A: Anh muốn nhận tờ báo ở đâu ạ?

Xem thêm:: Unit 2 lớp 8: Language focus trang 25 | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

B: Ở nhà nhé. Tôi sống ở 67 đường Ngọc Hà.

A: Vâng. 67 đường Ngọc Hà.

B: À, tôi có thể lấy báo trước 6.30 mỗi sáng không?

A: Trước 6.30 ạ? Giờ đấy có lẽ là hơi sớm. Vậy trước 7.30 thì sao ạ?

B: Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.

A: Vâng. Anh điền vào mẫu này giúp em được không ạ?

Gợi ý: Task 3.2.

A: Good morning. How can I help vou?

B: Do you have Flower Telegram Service? I want to send a greeting cards and a bunch of red roses to my friend for her birthday.

A: Absolutely yes. Which date would you like?

B: On 16th May, please.

A: Where would you like to send your friend that greeting card and bunch of red roses?

B: At her office. 134 Hoang Hoa Tham Street.

A: OK, I got it. 134 Hoang Hoa Tham Street.

B: Oh, can she receive the gifts before 9 a.m?

A: Sure. Can you fill ill this form for me, please?

Hướng dẫn dịch:

A: Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B: Anh có Dịch vụ Chuyển hoa không ạ? Tôi muốn gửi thiệp chúc mừng và một bó hoa hồng đỏ cho bạn của mình để chúc mừng sinh nhật cô ấy.

A: Vâng. Bạn muốn chúng được gửi đi vào ngày nào ạ?

B: Ngày 16 tháng 5.

A: Bạn muốn gửi thiệp chúc mừng và hoa đến đâu ạ?

B: Đến văn phòng của cô ấy. Số 134 đường Hoàng Hoa Thám.

A: Vâng, tôi ghi lại rồi. 134 Hoàng Hoa Thám.

B: À, liệu cô ấy có nhận được quà trước 9 giờ sáng không?

A: Chắc chắn ạ. Bạn vui lòng điền vào mẫu đơn này nhé?

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 chi tiết, hay khác:

Reading (trang 100-101-102): Work in a partner. Ask and answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)…

Listening (trang 105-106): Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)…

Writing (trang 107): Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office…

Language Focus (trang 108-109-110): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)…

Đánh giá tốt post