Unit 9 lớp 12: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Unit 9 lớp 12 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Unit 9 lớp 12

Unit 9 lớp 12: Getting started

1. Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read. (Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Mai: Hi, Jim. How’re things? You look very busy!

Jim: Oh, I’m surfing the net. I’m trying to find out what options are available for school leavers.

Mai: So what do you want to do after you finish secondary school?

Jim: Hmm…. I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

Mai: Do you plan to go straight to university or join the workforce without pursuing further study?

Jim: Well, I want to go straight to university, but I’m also thinking of applying for a temporary job in the summer.

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I’m looking for work in marketing companies. I’d love to do smartphone marketing.

Mai: I see. You want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. I’ve secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you’ll have to study medicine.

Mai: Right. And I want to go to a medical university in the UK. You know, I took the IELTS two weeks ago, and I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council.

Jim: Great! Have you been in touch with The English Language Centre?

Mai: Yes, I have. They said they would send me the results next week. If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.

Jim: Good luck! And remember to practise your English more often.

Mai: Thanks a lot. I’ll try my best too. I want to speak English as fluently as you.

Jim: I hope that your dreams come true.

Mai: Thank you very much, Jim.

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:: Cách đọc dấu trong tiếng Anh dễ hiểu mà bạn không nên bỏ qua

Mai: Xin chào, Jim. Mọi thứ thế nào? Bạn trông rất bận!

Jim: Oh, tôi đang lướt mạng. Tôi đang cố gắng để tìm ra những lựa chọn có sẵn cho những người rời trường học.

Mai: Vậy bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?

Jim: Hmm …. tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cung cấp lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.

Mai: Bạn có định đi thẳng vào đại học hay tham gia vào lực lượng lao động mà không cần theo đuổi học thêm nữa?

Jim: À, tôi muốn đi thẳng vào đại học, nhưng tôi cũng nghĩ đến việc xin việc tạm thời vào mùa hè.

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Jim: Tôi đang tìm kiếm công việc trong các công ty tiếp thị. Tôi rất thích tiếp thị qua điện thoại thông minh.

Mai: Tôi hiểu. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền cho các trường đại học.

Jim: Chính xác. Tôi đã bảo đảm cho một trường đại học nghiên cứu kinh tế. Còn bạn thì sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?

Mai: À, tôi rất thích làm việc trong bệnh viện. Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

Jim: Sau đó bạn sẽ phải học về thuốc.

Mai: Phải. Và tôi muốn đi đến một trường đại học y khoa ở Anh. Bạn biết đấy, tôi đã lấy IELTS hai tuần trước, và tôi mong đợi kết quả kỳ thi từ Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh.

Jim: Tuyệt vời! Bạn đã liên lạc với Trung tâm Anh ngữ chưa?

Mai: Vâng, tôi có. Họ nói rằng họ sẽ gửi cho tôi kết quả vào tuần tới. Nếu tôi đạt được band 6.5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Jim: Chúc may mắn! Và nhớ tập luyện tiếng Anh thường xuyên hơn.

Mai: Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn nói tiếng Anh lưu loát như bạn.

Jim: Tôi hy vọng rằng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Mai: Cảm ơn bạn rất nhiều, Jim.

2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. He is searching for career advice.

2. He wants to apply for a temporary job of smartphone marketing in a marketing company.

3. She would like to become a doctor.

4. She has been in contact with (has contacted) The English Language Centre at the British Council (for the results of her IELTS exams).

5. She will apply for a scholarship and study in the UK.

Xem thêm:: Nằm lòng quy tắc sử dụng Gerund và Infinitive trong 10 phút

6. Students’ answers

Hướng dẫn dịch:

1. Jim tìm kiếm những loại thông tin nào trên Internet?

– Anh ấy tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp.

2. Anh ấy muốn làm gì trong mùa hè này?

– Anh ấy muốn ứng tuyển một công việc tạm thời về tiếp thị trên điện thoại thông minh trong một công ty marketing.

3. Công việc mơ ước của Mai là gì?

– Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ.

4. Cô ấy đã liên hệ với ai về kết quả cuộc thi IELTS của cô ấy?

– Cô ấy đã liên hệ với Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh (cho kết quả thi IELTS của cô ấy.

5. Cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy đạt điểm 6.5?

– Cô ấy sẽ xin học bổng và học tập tại Anh.

6. Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

– Sau khi rời khỏi ghế nhà trường tôi định học đại học và học chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

3. Match the words and phrases in the conversation with their definitions. (Nối từ và cụm từ trong cuộc trò chuyện với các định nghĩa của chúng.)

1. c2. d3. e4. f5. a6. b

Hướng dẫn dịch:

1. tùy chọn – một lựa chọn mà bạn có thể thực hiện trong một tình huống cụ thể

2. sự nghiệp – công việc hoặc nghề nghiệp mà bạn đã được đào tạo , và bạn làm việc trong một thời gian dài trong cuộc đời bạn

3. tư vấn nghề nghiệp – ý kiến về công việc và đào tạo chuyên môn có thể phù hợp với ai đó

4. đảm bảo – để có được hoặc đạt được điều gì đó, đặc biệt là sau khi có rất nhiều nỗ lực

5. lực lượng lao động – những người làm việc trong một công ty cụ thể hoặc sẵn sàng làm việc ở một quốc gia

6. tạm thời – chỉ trong một thời gian giới hạn

4. Find sentences with phrasal verbs consisting of a verb, an adverb, and a preposition; and adverbial clauses in the conversation. Write them in the space below. (Tìm câu có cụm động từ bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ; và các mệnh đề phó từ trong cuộc trò chuyện. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)

Sentences with phrasal verbs (consisting of a vert an adverb, and a preposition):

Xem thêm:: Công văn tiếng Anh là gì? Các yêu cầu trong soạn thảo … – CareerLink

– … so that I can come up with a plan

– I’m looking forward tothe exam results from…

Sentences with adverbial clauses:

– If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship…

– I want to speak English as fluently as you

Hướng dẫn dịch:

Câu với cụm động từ (bao gồm một trạng từ và một giới từ):

– … để tôi có thể đưa ra một kế hoạch

– Tôi đang mong chờ kết quả kỳ thi từ …

Câu với mệnh đề trạng ngữ:

– Nếu đạt 6.5, tôi sẽ đăng ký học bổng …

– Tôi muốn nói tiếng Anh trôi chảy như bạn

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

 • Unit 9 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Mai and Jim are talking … 2. Answer the questions …

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work with a partner … 2. Read some career …

 • Speaking (trang 51 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Choose sentences a-f … 2. FInd the expression …

 • Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the pictures … 2. Match each word …

 • Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the job application … 2. Read the job advertisement …

 • Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to Peter, Jane … 2. Listen again…

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen and underline … 2. Underline the unstressed …

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in groups … 2. Present the results …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post